V
S
E
B
I
N
A
K
A
Z
A
L
O

Dobrodošli v GeoPro 3.0
Namestitev programa
Namestitev
Certifikacija
Osnovne operacije
Uporabniški vmesnik
Orodna vrstica
Statusna vrstica
Sloji
Tabelarični prikaz podatkov
Stolpci
Privzete vrednosti
Delo s podatkovnimi elementi
Interaktivno ustvarjanje novih podatkovnih elementov
Spreminjanje atributov
Analiza podatkov
Sestavljanje izbora
Izbor podatkovnih elementov v grafičnem oknu
Izbor podatkovnih elementov v tabeli
Izbor podatkovnih elementov na osnovi atributov
Poseben izbor
Uvoz/Izvoz podatkov
Konflikt točk
Uvoz LIDAR podatkov
Uvoz LandXML
Topološka kontrola
Tiskanje
Nastavitve tiskanja
Dodatna orodja / nastavitve
Koordinatna mreža
Slovenija in listi 5000
Barve v programu
Risanje povezav
Zoom z miško
Skrivanje
Varnostna kopija
Zapis v Dnevnik
Word in Excel
Podatki o postopku
Geodetski računi
GNSS izmera
Transformacije
Transformacije znotraj koordinatnega sistema
Transformacije med koordinatnimi sistemi
Transformacije višin
Izračun transformacijskih parametrov
Eliptične in ravninske koordinate
Tahimetrija
Formati zapisa tahimetrije
Izračun koordinat točk v geodetski mreži
Redukcija dolžin
Izračun srednjih vrednosti
Izračun približnih koordinat
Izravnava
Ortogonalna izmera
Zakoličba
Ortogonalna projekcija
Plastnice
Glajenje plastnic
Izračun prostornine iz plastnic
Presek z navadnimi povezavami
Prečni profili
Določitev osi profila
Izračun prostornine iz prečnih profilov
Grafi profilov
Pogojna delitev
Preseki
Triangulacija
Meritve in računi
Linijska točka
Pravokotna projekcija
Presek premic
Presek vzporednic
Ločni presek
Azimut in razdalja
Interpolacija višin
Razdalja med točkama
Merjenje razdalj, površine in kotov
Rastrske slike
Operacije nad grafičnimi elementi
Operacije nad točkami
Operacije nad povezavami
Operacije nad centroidi
Operacije nad lomljenkami
Pomožna orodja in nastavitve
Koti in tlak
Skrivanje
Oznake podatkovnih elementov v grafiki
Zemljiški kataster
Uporabniški vmesnik
Pogovorna okna z atributi
Uvoz izmenjevalnih datotek
Prikaz meje KO in delov KO
Seznami atributnih podatkov
Parcele
Lastniki
Posestni listi
Priprava digitalnih podatkov elaborata
Brisane urejene meje
Presek linij
Premik točke na linijo
Prevezava
Zemljiško katastrske točke
Ukinitev arhivske rabe
Določitev geodetske storitve
Izračun uradnih površin
Spreminjanje pisnega operata
Povezava s katastrom stavb
Evidentiranje zemljišča pod stavbo brez parcelacije
Začetno stanje
Dejanska raba zemljišč
Dedovanje
Priprava digitalnih podatkov elaborata spremembe bonitete
Topološka kontrola za zemljiški kataster
Vsebinska kontrola
Izvoz izmenjevalnih datotek
Ogled TMP datotek
Primerjava TMP datotek z novim izrezom
Administracija
Izračun parcelnih površin
Seznam ZK točk
Vabljenje strank v postopku
Zapisnik mejne obravnave
Zahteva
Kodna polja
Pobarvanka
Kataster stavb
Uporabniški vmesnik
Vrsta elaborata
Uvoz podatkov
Vpis opisnih podatkov o stavbi in njenih delih
Izdelava načrtov stavbe in njenih delov
Tloris stavbe
Značilni prerez stavbe
Etažni načrti
Geokodiranje
Poravnava etaž
Kontrola podatkov
3D prikaz
Prerezi etaž
Vsebinska kontrola
REN
Izdelava elaborata katastra stavb
Izdelava elaborata po uradni dolžnosti
Izdelava elaborata spremembe podatkov katastra stavb
Kataster GJI
Uporabniški vmesnik
Začetne nastavitve
Prevzem podatkov
Editiranje podatkov
Pogovorna okna z atributi
Editiranje geometrije
Editiranje atributnih podatkov GJI
Kopiranje atributnih podatkov GJI
Samodejno dodeljevanje ID_UPR
Samodejna določitev atributa Z
Elektronske komunikacije na trasi
Datoteka podatkov o več lastnikih objekta GJI
Kontrola podatkov
Izvoz podatkov
Skice in načrti
Uporabniški vmesnik
Pogovorna okna z atributi
Nastavitve in orodja
Simboli
Merilo
Izdelava skice in prikaza sprememb elaborata zemljiškega katastra
Prikaz sprememb ZKN
Prikaz ZK točk na meji KO na skici
Izvoz podatkov
Ukazi na tipkovnici