GDL | Komasacije

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

KOMASACIJE

Kaj je upravna komasacija?

Upravna komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Izvede se na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku.

Kaj je predmet komasacije?

Predmet komasacije so kmetijska zemljišča (vsaj 70%), lahko pa so vključena tudi gozdna zemljišča, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih.

Zakaj je potrebna komasacija?

Obdelava zemljišč s sodobno kmetijsko mehanizacijo se sooča z vse več omejitvami in težavami, ki so posledica:

 • velike razdrobljenosti kmetijskih zemljišč,
 • majhnosti GERK-ov,
 • omejenega oz. neurejenega dostopa do kmetijskih zemljišč,
 • parcel nepravilnih oblik,
 • solastniških deležev.
 • Kakšna je prednost zemljišč po izvedeni komasaciji?
 • večje parcele,
 • parcele bolj pravilnih oblik,
 • urejeni dostopi do parcel po javnih poteh primerne širine,
 • lažja in hitrejša obdelava zemljišč,
 • zmanjšanje števila GERK-ov in povečanje njihovih površin,
 • parcele v naravi se zamejničijo z mejnimi znamenji,
 • urejene parcele v evidenci zemljiškega katastra in usklajenost vseh podatkov,
 • povečanje tržne vrednosti zemljišč in lažje sklepanje pravnih poslov (najem, prodaja,…).
 • Kdo da pobudo za uvedbo komasacije?

  Uvedbo komasacijskega postopka lahko predlagajo lastniki zemljišč, v njihovem imenu pa lahko tudi občina oz. lokalna skupnost, pravna oseba ali pristojni državni organ.

  Kakšni so pogoji za uvedbo komasacije?
 • zbrana pisna soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67% površine zemljišč v območju komasacije,
 • strinjanje občine ali pravne osebe, da v postopku komasacije prevzame vlogo investitorja,
 • pridobitev vseh mnenj in soglasij, ki jih zahtevajo državni nosilci urejanja prostora in izdelava dokumentacije, ki je potrebna za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka,
 • pravnomočna odločba o uvedbi komasacijskega postopka, ki jo izda pristojna Upravna enota.
 • Kdo sodeluje v postopku komasacije?
 • lastniki zemljišč v komasacijskem območju,
 • investitor komasacije (občina, država),
 • pristojna upravna enota, ki vodi komasacijski postopek,
 • geodetsko podjetje z izkušnjami pri izvedbi komasacij kmetijskih zemljišč,
 • strokovnjak z licenco za bonitiranje kmetijskih zemljišč.
 • Po kakšnih načelih se oblikujejo nove parcele v komasaciji?
 • nove parcele posameznega lastnika se združujejo na območjih, kjer lastnik že ima parcele,
 • manjše parcele se združujejo k večjim parcelam,
 • parcelne meje se oblikujejo čim bolj pravilnih oblik,
 • parcele se oblikujejo tako, da imajo dostop iz javne poti,
 • sledi se načelu zmanjševanja števila parcel.
 • Koliko časa traja postopek komasacije?

  Sama izvedba komasacije običajno traja dve leti. Postopki, ki so potrebni za uvedbo komasacije, lahko trajajo od pol leta do nekaj let, odvisno od več dejavnikov.

  Tudi postopek po tem, ko lastniki prevzamejo nove parcele v naravi, lahko traja zelo različno, odvisno od pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč. V večini primerov je to od enega do dveh let.

  Kaj sledi po končani komasaciji?

  Lastniki zemljišč morajo obdelovati zemljišča po novem, kakor jim je bilo dodeljeno iz komasacije. Ko odločba o novi razdelitvi zemljišč postane pravnomočna, se novo parcelno stanje vpiše v Zemljiško knjigo in v evidenco zemljiškega katastra. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se vzpostavijo novi GERK-i.

  Praviloma so komasacije povezane z agromelioracijami. Ob zaključku komasacijskega postopka se na terenu začnejo agromelioracijska dela (vzpostavitev novih poljskih poti, sanacija obstoječih poti, odstranjevanje zarasti, izravnave brežin,…).

  Kaj je pogodbena komasacija?

  Pogodbena komasacija je prostorski ukrep, s katerim se na podlagi sklenjene pogodbe in pridobljenega komasacijskega soglasja vzpostavi takšna parcelna struktura stavbnih zemljišč, da omogoča izvedbo prostorskih ureditev, predvidenih s prostorskim aktom.

  Kaj je predmet pogodbene komasacije?

  Predmet pogodbene komasacije so lahko vsa zemljišča na komasacijskem območju, vključno z zgrajenimi objekti.

  Zakaj je potrebna pogodbena komasacija?

  Uporablja se na poselitvenem območju, kjer obstoječa lastninska in parcelna struktura ne omogočata izvedbe, kot je predvidena s prostorskimi akti.

  Kakšen je namen izvedbe pogodbene komasacije?
 • pridobitev stavbnih zemljišč skladnih s prostorskimi akti,
 • racionalno oblikovanje stavbnih zemljišč,
 • omogočiti primerno komunalno opremljenost zemljišč,
 • pridobitev zemljišč za javne namene,
 • zamejničenje parcel v naravi z mejnimi znamenji,
 • ureditev in izboljšanje podatkov v evidenci zemljiškega katastra,
 • povečanje tržne vrednosti zemljišč.
 • Kdo lahko da pobudo za izvedbo pogodbene komasacije?

  Pogodbeno komasacijo lahko predlagajo lastniki zemljišč, v njihovem imenu pa lahko tudi občina oz. lokalna skupnost, pravna oseba ali pristojni državni organ.

  Kakšni so pogoji za evidentiranje pogodbene komasacije?

  Pred evidentiranjem pogodbene komasacije morajo lastniki zemljišč pridobiti komasacijsko soglasje, ki ga izda občina v 15 dneh od prejetja popolne zahteve. Zahtevi za pridobitev komasacijskega soglasja morajo lastniki zemljišč priložiti:

 • načrt obstoječega parcelnega stanja s površinami parcel,
 • pogodbo o komasaciji s podpisi vseh lastnikov,
 • načrt novega parcelnega stanja.
 • Kdo sodeluje v postopku pogodbene komasacije?
 • lastniki zemljišč v komasacijskem območju,
 • pristojna občina, na območju katere ležijo zemljišča, ki so predmet komasacije,
 • geodetsko podjetje z izkušnjami pri izvedbi komasacij.
 • Po kakšnih načelih se oblikujejo nove parcele v pogodbeni komasaciji?

  Nove parcele se oblikujejo v skladu z veljavnim OPN ali OPPN oz. se oblikujejo hkrati s pripravo OPPN.

  Koliko časa traja postopek pogodbene komasacije?

  Trajanje pogodbene komasacije je izredno težko opredeliti, saj je to odvisno od velikosti območja, števila udeležencev in predvsem od nepredvidljivih dejavnikov, ki so lahko ovira pri doseganju 100% soglasja vseh lastnikov zemljišč z načrtom nove razdelitve zemljišč.

  Od vloge za izvedbo komasacije pri geodetskem podjetju pa do sklepa o vpisu novih parcel v Zemljiško knjigo lahko v idealnem primeru preteče eno leto.