GDL | GJI

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) predstavljajo omrežja in objekti, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom, odlokom lokalne skupnosti in tudi druga omrežja in objekti v splošni rabi. Za učinkovito gospodarjenje s prostorom potrebujemo točno lokacijo, dimenzije in kvalitetne opisne podatke.

V Geodetski družbi izvajamo izmero na terenu, uredimo podatke in evidentiramo v katastre GJI posameznega upravljavca in v Zbirni kataster GJI, ki ga vodi Geodetska uprava RS.

Dodatno ponujamo tudi programsko orodje za obdelavo, vodenje in shranjevanje podatkov o objektih GJI z naborom orodij za osnovne GIS analize.